Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

Pre-intermediate (mírně pokročilí)

CEF(Evropský referenční rámec): A2 – B1

Všeobecné zásady:

  • vyučujeme podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum, vysvětlení gramatických jevů probíhá v českém jazyce
  • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní a poslech
  • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích.

Výukové materiály:

  • New English File Pre-Intermediate - originální britské učebnice z nakladatelství Oxford University Press + další doplňkové materiály
  • Učebnice je rozdělena do dvou částí - MULTIPACK A obsahuje učebnici, pracovní sešit a CD k lekci 1-4, MULTIPACK B obsahuje učebnici, pracovní sešit a CD k lekci 5-8
  • Učebnice klade důraz na komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, má zábavnou a hravou formu

Co dokážeme:

Slovní zásoba: jednoduchými větami popsat sebe, rodinu a každodenní život; popsat své bydliště; podat krátký sled událostí; podat informace o svém vzdělání a zaměstnání; popsat své koníčky a zájmy; jednoduše popsat, co se stalo a své zážitky; napsat jednoduchý dopis

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý (základní nepravidelná slovesa), předpřítomný čas prostý, vyjádření budoucnosti – be going to, přivlastňovací zájmena, modální slovesa – can, must, vazba like+-ing, vazba there is/are, stupňování přídavných jmen, příslovce, používání some/any

Co se naučíme a zdokonalíme:

Slovní zásoba: vylíčit své osobní zážitky; vést běžný rozhovor o věcech, které mě zajímají; vyprávět jednoduchý příběh; objasnit své plány a záměry; krátce vyprávět obsah knihy či filmu; dorozumět se v běžných situacích v obchodě, bance, na poště, v MHD, restauraci atd.; zeptat se na cestu; omluvit se; dohodnout si schůzku; napsat souvislá pojednání o věcech, které mě zajímají

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, vyjádření budoucnosti – be going to/ will, předpřítomný čas prostý, předminulý čas prostý, vazby s gerundiem a infinitivem, způsobová slovesa, vztažné věty, první a druhý kondicionál, trpný rod, souslednost časů (základy)

Lektoři:

kurs vedou zkušení, pedagogicky vzdělaní lektoři

Aktuality

Podzimní semestr 2022

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

11.08.2022

Podzimní semestr 2021

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

04.08.2021

Zápisy do jarního semestru 2021. Začátek jarního semestru je 8.2. 2021

Zápisy do jarního semestru právě začínají.

Konec podzimního semestru je 30.1.2020.

Všem klientům a lektorům přejeme hezké jarní prázdniny a děkujeme za zachování přízně. Stále pokračujeme v on-line výuce. Jarní semester začíná 8.2. 2021 a končí 11. 6. 2021

13.01.2021