Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

Pre-intermediate (mírně pokročilí)

CEF(Evropský referenční rámec): A2 – B1

Všeobecné zásady:

  • vyučujeme podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum, vysvětlení gramatických jevů probíhá v českém jazyce
  • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní a poslech
  • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích.

Výukové materiály:

  • New English File Pre-Intermediate - originální britské učebnice z nakladatelství Oxford University Press + další doplňkové materiály
  • Učebnice je rozdělena do dvou částí - MULTIPACK A obsahuje učebnici, pracovní sešit a CD k lekci 1-4, MULTIPACK B obsahuje učebnici, pracovní sešit a CD k lekci 5-8
  • Učebnice klade důraz na komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, má zábavnou a hravou formu

Co dokážeme:

Slovní zásoba: jednoduchými větami popsat sebe, rodinu a každodenní život; popsat své bydliště; podat krátký sled událostí; podat informace o svém vzdělání a zaměstnání; popsat své koníčky a zájmy; jednoduše popsat, co se stalo a své zážitky; napsat jednoduchý dopis

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý (základní nepravidelná slovesa), předpřítomný čas prostý, vyjádření budoucnosti – be going to, přivlastňovací zájmena, modální slovesa – can, must, vazba like+-ing, vazba there is/are, stupňování přídavných jmen, příslovce, používání some/any

Co se naučíme a zdokonalíme:

Slovní zásoba: vylíčit své osobní zážitky; vést běžný rozhovor o věcech, které mě zajímají; vyprávět jednoduchý příběh; objasnit své plány a záměry; krátce vyprávět obsah knihy či filmu; dorozumět se v běžných situacích v obchodě, bance, na poště, v MHD, restauraci atd.; zeptat se na cestu; omluvit se; dohodnout si schůzku; napsat souvislá pojednání o věcech, které mě zajímají

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, vyjádření budoucnosti – be going to/ will, předpřítomný čas prostý, předminulý čas prostý, vazby s gerundiem a infinitivem, způsobová slovesa, vztažné věty, první a druhý kondicionál, trpný rod, souslednost časů (základy)

Lektoři:

kurs vedou zkušení, pedagogicky vzdělaní lektoři

Aktuality

Nový školní rok 2023 - 2024

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČALY

01.09.2023

Podzimní semestr 2022

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

11.08.2022

Podzimní semestr 2021

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

04.08.2021