Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

Upper-Intermediate (pokročilí)

CEF(Evropský referenční rámec): B2

Všeobecné zásady:

  • vyučujeme podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum, vysvětlení gramatických jevů probíhá v českém jazyce
  • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní a poslech
  • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích.

Výukové materiály:

  • New English File Upper-Intermediate - originální britské učebnice z nakladatelství Oxford University Press + další doplňkové materiály
  • Učebnice je rozdělena do dvou částí - MULTIPACK A obsahuje učebnici, pracovní sešit a CD k lekci 1-4, MULTIPACK B obsahuje učebnici, pracovní sešit a CD k lekci 5-8
  • Učebnice klade důraz na komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, má zábavnou a hravou formu

Co dokážeme:

Slovní zásoba: vést rozhovory na běžná témata (jídlo a restaurace, sporty, cestování, vzdělání, bydlení, zaměstnání, peníze a nakupování, film, hudba a divadlo, charakterové vlastnosti); vyjádřit různé pocity (překvapení, zájem, smutek) a reagovat na ně; vést neformální diskusi; rozumět krátkým úryvkům ze zpravodajství, rozhovorů, dokumentárních pořadů a stručně je reprodukovat; napsat krátké zprávy, články, delší dopisy (formální i neformální) a životopis

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový a vazba used to, vyjádření budoucnosti – be going to/ will, předpřítomný čas prostý a průběhový, předminulý čas prostý, vazby s gerundiem a infinitivem, způsobová slovesa, vztažné věty, první, druhý a třetí kondicionál, trpný rod, souslednost časů, členy, nepřímé otázky, otázky question tags, běžná frázová slovesa

Co se naučíme a zdokonalíme:

Slovní zásoba: zapojit se aktivně do delší konverzace na většinu všeobecných témat a pojednat i o složitějších tématech (zdraví a nemoci, lidské vztahy, oblečení a móda, právo a kriminalita, počasí, tisk, rozhlas a televize, život ve městě a na venkově, práce a podnikání, historie a politika, etické problémy); vysvětlit a obhájit své názory; sledovat diskusi rodilých mluvčích; napsat články o obecně známých událostech; napsat čtivý příběh; napsat krátkou recenzi na film či knihu

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, vazby used to/be used to/get used to, vyjádření budoucnosti – be going to/ will, budoucí čas průběhový a předbudoucí čas, předpřítomný čas prostý a průběhový, předminulý čas prostý a průběhový, vazby s gerundiem a infinitivem, způsobová slovesa (vyjadřování pravděpodobnosti v přítomnosti a minulosti), vztažné věty a další typy vedlejších vět, tzv. nulový, první, druhý, třetí a smíšený kondicionál, trpný rod, souslednost časů, členy, vazby would rather/had better, přací věty, vazba have something done, nepřímé otázky, otázky question tags, frázová slovesa.

Lektoři:

Kurz vedou zkušení, pedagogicky vzdělaní lektoři.

Aktuality

Podzimní semestr 2022

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

11.08.2022

Podzimní semestr 2021

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

04.08.2021

Zápisy do jarního semestru 2021. Začátek jarního semestru je 8.2. 2021

Zápisy do jarního semestru právě začínají.

Konec podzimního semestru je 30.1.2020.

Všem klientům a lektorům přejeme hezké jarní prázdniny a děkujeme za zachování přízně. Stále pokračujeme v on-line výuce. Jarní semester začíná 8.2. 2021 a končí 11. 6. 2021

13.01.2021